Tips

Handige tips

1. Hoe bespaart u kosten van rechtshulp?
Indien u zelf wilt procederen maar niet teveel geld wilt uitgeven, is het raadzaam de eerste
brief naar de overheid door een specialist grondig te laten opstellen. De brieven die daarna gemaakt moeten worden kunt u zelf maken. Met als basis de eerste brief. Hoe de procedure verder verloopt wordt vanzelf door de overheden telkens in de begeleidende brieven aan u uitgelegd. Deze wijze is beter dan eerst zelf van alles te doen en in een laat stadium van de procedure pas een specialist er bij te halen. Dan is het vaak te laat.

2. Buitenkeukens Buitenkeukens, barbecues, vuurkorven, etc. kunnen bij onjuist gebruik en ongunstige wind- richting hinder bij buren veroorzaken. Als overleg niet werkt, kan de gemeente worden verzocht om actie te ondernemen tegen de stank op basis van een verordening. Bijvoorbeeld artikel 5.1.1. en artikel 7.3.1. van de bouwverordening, of artikel 5.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

3. Motorcrossen op weilanden
Dit fenomeen kan het beste via een melding bij de politie worden aangepakt. Het rijden met motoren op weilanden is in strijd met het bestemmingsplan. Ook al rijden de crossers met toestemming van de landeigenaar. Tegen het crossgebeuren kan ook aangifte worden ingediend bij de politie. Deze is verplicht de aangifte op te nemen.

4. Géén leges Bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaren, mag de gemeente geen leges meer vragen bij aanvragen om bouwvergunning die na 1 juli 2008 zijn ingediend. Het gaat om gevallen waarbij de aangevraagde bouwvergunning past binnen het oude bestemmingsplan. In de nieuwe Wro is de bevoegdheid vervallen tot legesheffing als een bestemmingsplan niet tijdig wordt geactualiseerd (art. 3.1 lid 4 Wro).
5. Bent u als buurman nog steeds belanghebbende? Sinds 1 juli 2005 is ook in de milieuprocedure tegen de gemeente en provincie het begrip ‘belanghebbende’ ingevoerd. Hebt u last van stank of lawaai van een bedrijf? Dan kunt u dit alleen aanpakken als u als belanghebbende wordt beschouwd. Als buur, moet u dus niet te ver weg wonen van het bedrijf waar u last van heeft. En stichtingen en verenigingen e.d. moeten hun doelstelling in de statuten hier goed op hebben aangepast. Klik hier voor een redactioneel artikel over het begrip belanghebbende.

6. Rechtsbijstandverzekering nuttig?
Dat is de vraag die voortdurend wordt gesteld. Is het nuttig of niet. De verzekeringsmaatschappijen hebben eigen juristen in dienst, of ze zijn zeer kort aan de verzekeringsmaatschappij gelieerd via een stichtingen-structuur of iets dergelijks. Die jurist komt in een lastig parket terecht. Hij moet zuinig omspringen met het budget. De verzekerderde zit daar natuurlijk niet op te wachten. Met andere woorden; De arts is in dienst van de verzekeringsmaatschappij en gaat bepalen welk medicijn u wel of niet krijgt en of dat past binnen het budget van zijn baas. Dat klinkt niet logisch, maar bij de rechtsbijstandverkeringen wel gemeengoed. De grondgedachte van deze verzekeringsconstructie is niet goed. Regelmatig wil men niet (verder) helpen. De reden is vaak: ‘geen redelijke kans van slagen’. Als u deze reden krijgt, zorg dan dat u deze reden op schrift krijgt. U kunt dan een klacht indienen. Houdt u zich daarbij aan de algemene voorwaarden bij de afwikkeling van de klacht. Laat vervolgens een specialist, jurist of advocaat de nodige rechtshulp overnemen en zo alsnog tijdig de procedure voortzetten. Bij succes kunt u de kosten alsnog op uw verzekeringsmaatschappij verhalen. In die gevallen is het wel nuttig dat u een rechtsbijstandverzekering had afgesloten.

7. Ventilatoren van kippenstallen.
Deze veroorzaken op warme dagen vooral in de nachtperiode regelmatig teveel lawaai. De gemeente moet daar op toezien, maar doet dat in de praktijk niet en klachten indienen werkt niet altijd. Schriftelijk kan de gemeente worden verzocht om handhavend op te treden. De gemeente moet binnen 4 weken een besluit op dat verzoek nemen. Als de gemeente niet wil handhaven kan daarover een procedure bij de bezwarencommissie en de Raad van State aanhangig worden gemaakt. Als de gemeente niet binnen vier weken daadwerkelijk handhaaft kunt u:
a. bezwaar indienen bij de gemeente of het andere bevoegd gezag, zoals de provincie;
b. hangende dat bezwaar een verzoekschrift bij de Raad van State indienen;
Ook als de gemeente niet tijdig een besluit neemt, kunt u daartegen procederen.

8. Nieuwe Wet op de Ruimtelijk Ordening. Deze nieuwe wet regelt waar gemeente aan moeten voldoen bij het opstellen van bestemmingsplannen e.d. Lees hier de volledige wetstekst. Kort weergegeven gaat het om de volgende verschillen.